polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Comdes sp.j. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Comdes sp.j. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron , platform i usług , prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.


Informacja o ochronie danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią /Pana danych osobowych są  przepisy art.6 ust.1 lit b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Comdes spółka jawna Krystyna Galińska, Zbigniew Milc, Waldemar Galiński z siedzibą w Wałczu  78-600, ul. Pocztowa 11  („My“ lub „Comdes spj.“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, e-mail, telefon, osoba do kontaktu ,

 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług informatycznych ,  informacji o zamówionych towarach  i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Comdes sp.j. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Comdes sp.j.  zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej w celu zabezpieczenia należnych Comdes sp.j.  ,uzasadnionego interesu Comdes sp.j.  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Comdes sp.j. (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

Comdes sp.j. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Comdes sp.j. ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane„) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Comdes sp.j. przewidzianych prawem, ochrony praw Comdes sp.j. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Comdes sp.j.  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Comdes sp.j.  może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, gwarancyjne , dystrybutorów urządzeń fiskalnych , dostawcom Państwa licencji programów.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Comdes sp.j.  umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z zasadami ochrony i przetwarzania danych osobowych,
 2. organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

Comdes sp.j.  zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Comdes sp.j. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i  Comdes sp.j.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Comdes sp.j. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Comdes sp.j. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Comdes sp.j.  może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Comdes sp.j.  ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Comdes sp.j. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Comdes sp.j.  oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Comdes sp.j. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Comdes sp.j. , pod adresem: Wałcz 78-600 , ul. Pocztowa 11, tel. + 48 672501111 lub pod adresem e-mail daneosobowe@comdes.com.pl
 

Zdjęcie na górze strony – fot. Shutterstock.com